Algemene verkoopvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van bestelde, nieuwe trouwjurken, aanverwante artikelen en tot het verlenen van diensten.

Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor de verkoper slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Het accepteren van een offerte/aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Het ondertekenen van een bestelbon geldt als bindende koop-verkoopovereenkomst tussen partijen, en dit ongeacht de omvang van het eventueel contractueel bepaalde voorschot (dat al dan niet betaalbaar is in verschillende schijven) en/of de mate waarin het voorschot betaald of gestort wordt;

Huidige algemene voorwaarden maken van rechtswege deel uit van de tussen partijen afgesloten koop-verkoopovereenkomst door enkele ondertekening van de bestelbon.

De koop-verkoopovereenkomst wordt niet gesloten onder de opschortende voorwaarde van het doorgaan van een huwelijk en/of enige andere feestelijkheid en/of gebeurtenis. Het gegeven dat de aangekochte goederen eventueel worden bijgehouden tot de overeengekomen afhaaldatum, doet geen afbreuk aan het voormelde en geldt als vrijblijvende dienstverlening naar de klanten toe. Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en risico van de klant. U bent verplicht om de gehele koopsom te betalen. In het geval van het overlijden van een van de aanstaande echtlieden door de consument aannemelijk te maken, is een uitzondering op deze regel gerechtvaardigd.

Alle goederen worden geleverd in standaardmaten; het feit dat bepaalde goederen moeten vermaakt worden doet hieraan geen afbreuk.

Alle vermaak kosten (incl. retouches) worden afzonderlijk verrekend en zijn niet inbegrepen in de koopprijs.

Voor het vermaken van goederen verbindt de verkoper zich tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De verkoper is geenszins verantwoordelijk voor eventuele gewichtstoename en/of gewichtsafname van de klant in de periode tussen de aankoop en de afhaling van de goederen.

Verkochte goederen worden niet geruild of teruggenomen. Goederen die door de klant zijn meegenomen worden geacht in goede staat en vrij van gebreken ontvangen te zijn.

De afhaaldatum geldt als laatste pasbeurt. Goederen die niet afgehaald zijn binnen 60 dagen na berichtgeving worden niet verder ter beschikking gehouden van de klant/koper, niet afhaling van de bestelde goederen wordt dan aanzien als afstand van deze goederen; toch als schadeloosstelling dienen deze goederen wel integraal betaald te worden.

Bij niet of laattijdige betaling van het saldo van de koopprijs, zullen van rechtswege door de klant verwijlinteresten verschuldigd zijn van 2 % per begonnen maand.

Bij niet-naleving door de klant van één van zijn of haar contractuele verplichtingen, heeft de verkoper van rechtswege het recht om de tussen partijen gesloten koop-verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Levertijden kunnen per trouwjurk verschillen. Het kan voorkomen dat er onverhoopt door overmacht situaties ontstaan waarbij een levertijd uitloopt. Echter zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, buiten het bedrag van de trouwjurk om, ontstaan door een uitloop van levertijd.

De verkoper levert trouwjurken conform de afspraken welke zijn bevestigd in de overeenkomst. Mits het geleverde niet overeenkomt met de gemaakte afspraken, is de verkoper aansprakelijk en zal binnen een redelijke termijn naar behoren herstellen/aanpassen of indien noodzakelijk opnieuw bestellen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

De verkoper wordt niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan de koper of anderen.

Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing